Gebruiksvoorwaarden

update 18 Augustus 2019

Welkom bij www.custom-bedding.com ("website"), eigendom van en beheerd door ALETTA SMIT™ HOMEWARE.

Lees deze gebruiksvoorwaarden voordat u deze website gebruikt.

Voordat u doorgaat met een bestelling, moet u aantonen dat u onze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

De voorwaarden "ALETTA SMIT", "wij", "ons" en "onze" wanneer gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden betekenen ALETTA SMIT™ HOMEWARE. De termen "u" en "uw", wanneer gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden, betekenen elke gebruiker van deze website.

 

Overeenkomst

U erkent en stemt ermee in door deze website te bezoeken, door te bladeren en / of te gebruiken, gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden die een juridisch bindende overeenkomst vormen. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en ons beleid (Privacy, aankoop, verzending en retournering) maakt u geen gebruik van onze website.

Privacy Beleid

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, gaat u akkoord met de voorwaarden van onze Privacy Policy. Alle persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van uw gebruik van deze website, worden behandeld in overeenstemming met ons privacy beleid.

Account Beveiliging

Helaas kan niet worden gegarandeerd dat gegevensoverdracht via internet 100% veilig is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle informatie die u ons verstrekt, op eigen risico gebeurt. We kunnen ook niet garanderen dat we illegaal of ongepast gebruik van onze website kunnen voorkomen. Elke partij die zich bezighoudt met illegale activiteiten waarbij deze website wordt gebruikt, zal worden onderworpen aan civiele en strafrechtelijke vervolging.

Afbeeldingen en Kleuren

U erkent dat de afbeeldingen op onze website een weergave zijn van de items die u ontvangt en een indicatie van de kleuren van het product.
ALETTA SMIT™ HOMEWARE kan niet garanderen dat de kleurtinten van het product op uw computerscherm exact en nauwkeurig overeenkomen met het werkelijke product. Houd er rekening mee dat de beperkingen van virtuele / digitale kleurreproductie, de individuele kleurinstellingen van uw scherm, monitorkwaliteit, kijkhoek en zelfs kijkomgeving (bijv. Daglicht, witte of gele lampen in uw kamer) een kleurtint kunnen weergeven / weergeven niet volledig nauwkeurig voor de werkelijke stof, daarom zou het onredelijk zijn om ons verantwoordelijk te houden voor variaties in kleurtinten.

Onnauwkeurigheid Disclaimer

Hoewel alle informatie met betrekking tot productbeschrijvingen en prijzen zorgvuldig is gecontroleerd op juistheid, treden typefouten en weglatingen op. ALETTA SMIT™ HOMEWARE. behoudt zich het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken, ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst.

Disclaimer

De informatie en alle andere materialen op deze website worden aangeboden op een " zoals het is" en " zoals beschikbaar" -basis zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. We wijzen alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de titel of impliciete garanties van verkoopbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. We garanderen niet dat de materialen accuraat, betrouwbaar of fout vrij zijn, dat defecten worden gecorrigeerd, of dat deze website, de server of e-mail die door ons wordt verzonden, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten of dat deze website of de technologie die maakt het beschikbaar, zijn immuun voor hackeractiviteit, elektronische of niet-elektronische manipulatie, computercriminaliteit of diefstal. Door uw gebruik van deze website erkent u dat uw gebruik van deze website op uw eigen risico is, dat u de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle kosten in verband met alle noodzakelijke onderhoud of reparaties van apparatuur die u gebruikt in verband met uw gebruik van deze website. , en dat ALETTA SMIT™ HOMEWARE is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met uw gebruik van deze website. We doen ook geen verklaringen of garanties met betrekking tot de materialen en informatie die toegankelijk zijn via deze website of in gelinkte websites met betrekking tot hun correctheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. U accepteert dat onze eigenaars, functionarissen, directeuren, werknemers en andere vertegenwoordigers hebben het voordeel van deze clausule.

Beperking van de Aansprakelijkheid

Geen van beide ALETTA SMIT™ HOMEWARE of ALFA Home Textiles, zijn werknemers, agenten, leveranciers, aannemers en andere gelieerde of gerelateerde entiteiten zijn verantwoordelijk of aansprakelijk jegens welke persoon of entiteit dan ook voor eventuele verliezen (direct of indirect), schade (hetzij feitelijk, als gevolg, bestraffend, bijzonder of anderszins), letsel, claim , aansprakelijkheid of andere oorzaak van welke aard of welk type dan ook op basis van of resulterend uit informatie of meningen op de ALETTA SMIT™ HOMEWARE website of door het gebruik van, of het onvermogen om te gebruiken, ALETTA SMIT™ HOMEWARE materialen op de website, of enige elektronische of niet-elektronische manipulatie van de site, hackeractiviteit, computercriminaliteit of diefstal van persoonlijke informatie. U gaat daar specifiek mee akkoord ALETTA SMIT™ HOMEWARE is niet aansprakelijk voor lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van een gebruiker, of voor illegale manipulatie van de site, hackersactiviteiten, computercriminaliteit of diefstal van uw persoonlijke gegevens. ALETTA SMIT™ HOMEWARE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kosten van welke aard en hoe dan ook, inclusief, zonder beperking, directe, indirecte, speciale, punitieve of gevolgschade, verlies van gebruik, verlies van gegevens, verlies veroorzaakt door een virus, verlies van inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen, claims van derden, of andere verliezen van welke aard dan ook, zelfs als we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade of verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website of enige andere website waarmee het is gekoppeld. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het instellen van dergelijke procedures voor back-up van gegevens en viruscontrole als u dit nodig acht. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, nalatigheid, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere basis.

Verplichting klant

Alle door u verstrekte informatie is waarheidsgetrouw, nauwkeurig en actueel om het bestelproces te voltooien. U bevestigt dat u de geautoriseerde houder bent van elke creditcard / betaalpas die u op de website kunt gebruiken. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de informatie die u op de website hebt ingediend en om schadeloos te stellen ALETTA SMIT™ HOMEWARE voor eventuele verliezen, kosten, uitgaven of schade die ALETTA SMIT™ HOMEWARE kan lijden als een van de informatie niet correct is. U moet ervoor zorgen dat uw login gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk worden behandeld. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord, of door u of door iemand anders die uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt. U dient ons op de hoogte te stellen van alle kennelijke inbreuken op de beveiliging, zoals verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord.

Overtreding & Beëindiging

U mag via deze website geen enkel materiaal uploaden of verzenden dat virussen, wormen of andere componenten bevat die schadelijk zijn voor een computer of die proberen de inhoud van deze website te wijzigen. U zult de website gebruiken op een manier die consistent is met alle toepasselijke regels en voorschriften vermeld in onze Gebruiksvoorwaarden. Als u een van de beleidsregels of voorwaarden overtreedt die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website of enige andere contractuele verplichting die u aan ons verschuldigd bent ALETTA SMIT™ HOMEWARE behoudt zich het recht voor om toegang tot de website niet langer toe te staan van bezoekers die de regels overtreden. / behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot onze website te beperken. U zult ons, evenals onze functionarissen, directeuren, agenten, vertegenwoordigers en werknemers schadeloos stellen, vrijgeven en vrijwaren van elke claim, aansprakelijkheid, verlies, kosten of eis, inclusief juridische kosten, in verband met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw toegang of gebruik van deze website (inclusief alle informatie, materialen, producten of diensten die via deze website beschikbaar zijn).

Site-transacties

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die bij ons is geplaatst te weigeren of om de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling te beperken of te annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons eigen oordeel door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst. Als we een bestelling beperken of annuleren, proberen we u op de hoogte te stellen via het e-mailadres, factuuradres of telefoonnummer dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

Fraude Preventie

Voor de bescherming van iedereen kunnen we de details van elke bestelling controleren op fraudepreventie. Als valse of onnauwkeurige informatie wordt verstrekt en fraude wordt geïdentificeerd, worden details doorgegeven aan fraudepreventiebureaus. Wetshandhavingsinstanties hebben toegang tot en kunnen deze informatie gebruiken.

Frauduleus Gebruik van DHL, UPS, FedEx of Aletta Smit homeware-Merk

Ons bedrijf Aletta Smit homeware aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele kosten die ten onrechte zijn gemaakt of betalingen die ten onrechte zijn verricht als gevolg van frauduleuze activiteiten.

Force Majeure - Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid waar ALETTA SMIT™ HOMEWARE geen controle over heeft of kan voorkomen, ALETTA SMIT™ HOMEWARE van het volledig of gedeeltelijk nakomen van zijn verplichtingen jegens de klant. Deze omstandigheden omvatten staking, brand, bedrijfsstoornissen, fouten in de energievoorziening, niet-of niet-tijdige levering door leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van een door de overheid uitgegeven licentie. Verstoringen in een (telecommunicatie) netwerk of gebruikte communicatiesystemen en de onbeschikbaarheid van de internetsite op elk moment worden ook begrepen als overmacht. In geval van overmacht ALETTA SMIT™ HOMEWARE is niet verplicht zijn verplichtingen jegens de klant na te komen of de verplichting wordt opgehouden zolang de overmacht voortduurt.

Copyright

Tenzij anders vermeld, zijn alle materialen die op deze website verschijnen en het ontwerp, de inhoud, tekst, rangschikking van elementen, compilatie, logo's, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, digitale conversie en andere aan deze website gerelateerde zaken handelsmerken (al dan niet geregistreerd), en / of beschermde auteursrechten die eigendom zijn van of worden beheerd door ALETTA SMIT™ HOMEWARE of door derden die hun materiaal in licentie hebben gegeven aan ALETTA SMIT™ HOMEWARE. Niets van het materiaal van deze website mag worden gebruikt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, opnieuw gepubliceerd, gedownload, geüpload, getoond, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, elektronisch, mechanisch, fotokopiëren , opnemen of anderszins, voor enig ander doel dan eigen persoonlijk, niet-commercieel, thuisgebruik op voorwaarde dat u de materialen niet wijzigt en dat u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen in de materialen behoudt. Wijziging of gebruik van de materialen voor enig ander doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren is een schending van de Griekse auteursrechtwetgeving en toepasselijke internationale auteursrechtverdragen.

Wet en Jurisdictie

Alle transacties via onze website zijn in overeenstemming met de Griekse nationale en Europese wetgeving (Ν. 2251/1994) met betrekking tot e-commerce en verkoop op afstand die kopers / klanten beschermt. Elk geschil tussen een klant en ALETTA SMIT™ HOMEWARE zal worden beslecht door het Hof van Justitie in de Republiek Griekenland, de hoofdvestiging van ALETTA SMIT™ HOMEWARE. Toegang tot of gebruik van deze website of informatie, materialen, producten en / of diensten op deze website kan in bepaalde landen of rechtsgebieden bij wet verboden zijn. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten van het land van waaruit u deze website bezoekt. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling beschouwd als scheidbaar van deze overeenkomst en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van resterende bepalingen.

Wijziging van deze voorwaarden

ALETTA SMIT™ HOMEWARE behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke wijziging is onmiddellijk van kracht. We raden u aan deze Gebruiksvoorwaarden te bekijken wanneer u onze website gebruikt. Uw voortdurende gebruik van onze website vormt een overeenkomst door u om te voldoen aan en gebonden te zijn aan de herziende gebruiksvoorwaarden. We behouden ons het recht voor om de website te allen tijde te sluiten of de inhoud ervan te wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Download Algemene Voorwaarden

Registratie Informatie

ALETTA SMIT™ HOMEWARE's geregistreerde adres is:

Aletta Smit Homeware
c/o Tzourdas S.A.
Thessaloniki Industrial Area
OT40 DA11
570 22 Thessaloniki
Greece

BTW-nummer: EL112553450
KvK registratienr.: 116645704000
Tel.: 00 30 2310 512363 (Greek) of 00 30 6940 861241 (Dutch, English)
E-mail: info@custom-bedding.com
customerservice@custom-bedding.com

Contact Informatie

Als u verdere opmerkingen of vragen heeft over ALETTA SMIT™ HOMEWARE website, aarzel niet om contact met ons op te nemen door onze in te vullen Contact Formulier.


Artikel | 0